Regulamin

I. Postanowienia wstępne

1. Właścicielem klubu sportowego Krav Maga Center jest Jakub Skrzypczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JS GROUP Jakub Skrzypczak z siedzibą w Łychowie 5, 05-604 Łychów, NIP: 7972069336, (dalej jako „Klub”/”Krav Maga Center”).

2. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie Klubu.

II. Członkostwo

1. Użytkownikami Klubu mogą być:

 – osoby, które są stronami umowy członkowskiej i opłaciły stosowny karnet z tego tytułu,

 – osoby pełnoletnie,

 – osoby małoletnie, wyłącznie za pisemną zgodą ich przedstawicieli ustawowych,

 (zwani dalej „Członkami Klubu”),

 – osoby niekarane sądownie z Art., 148-162 Prawa Karnego (Przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu).

2. Wstęp na zajęcia organizowane przez Klub możliwy przy pomocy Karnetu imiennego.

3. Karnet ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobom trzecim. Próba wykorzystania karnetu przez inną osobę stanowi naruszenie regulaminu Klubu i może skutkować wykluczeniem z klubu bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty za karnet.

4. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu Klubu/instruktorowi, prowadzącemu zajęcia. Wydanie nowej karty, może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, w wysokości 20 zł.

III. Karnety

1. Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalany przez kierownictwo Klubu i podawany do publicznej wiadomości.

2. Przy zakupie karnetu Klient zostanie poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz o podanie swoich danych osobowych – Imię, Nazwisko, PESEL – dane te są wymagane do zarejestrowania Klienta i bez ich podania Klient nie może korzystać z usług Klubu.

3. Członek Klubu ma możliwość zawieszenia członkostwa bez podawania przyczyny na czas jednego, pełnego miesiąca. W przypadku chęci zawieszenia członkostwa na okres dłuższy, Klient zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia zaistniałego faktu z Instruktorem.

W okresie zawieszenia członkostwa opłacanego w ratach miesięcznych obowiązek płacenia składki miesięcznej ustaje, a członkostwo wydłuża się o okres jego zawieszenia. Po zakończeniu okresu zawieszenia członkostwa, obowiązek płacenia zostaje wznowiony i trwa do momentu zakończenia przedłużonego członkostwa. W przypadku zawieszenia Członkostwa płatnego w systemie jednorazowym (z góry) Członkostwo zostaje wydłużone o okres jego zawieszenia.

IV. Prawa i obowiązki Członka Klubu/ korzystanie z Klubu

1. Wszystkich Członków Klubu obowiązuje strój i czyste obuwie sportowe. Obuwie sportowe należy zmienić w szatni przed wejściem do pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do wykonywanego rodzaju ćwiczeń.

2. Ze względu na higienę i bezpieczeństwo, Członkowie Klubu korzystający z natrysków powinni używać ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą).

3. Przed przystąpieniem do zajęć organizowanych przez Klub należy zapoznać się z regulaminem oraz instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu pozostającego w dyspozycji Członków Klubu. W razie jakichkolwiek wątpliwości w powyższym zakresie należy poprosić o pomoc Instruktora prowadzącego zajęcia.

4. Pracownicy i Instruktorzy Klubu nie posiadają wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia, sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, Członkowie Klubu powinni zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek zajęć, ewentualnie dla własnego bezpieczeństwa wykonać stosowne badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania określonych ćwiczeń.

5. Członek Klubu nie może uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Klub będąc w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby przebywające w Klubie. Bezwzględny zakaz uczestnictwa w zajęciach dotyczy również osób pozostających w stanie nietrzeźwości i/lub pod wypływem jakichkolwiek środków odurzających.

6. Członek Klubu biorący udział w zajęciach jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Instruktora prowadzącego zajęcia o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić zagrożenia dla jego życia i zdrowia.

7. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub jego personel w sposób zawiniony.

8. Po zakończeniu zajęć Członek Klubu obowiązany jest uporządkować miejsce, w którym ćwiczył. Obowiązek zachowania porządku dotyczy również szatni, sanitariatów oraz innych powierzchni wykorzystywanych w związku z udziałem w zajęciach treningowych.

9. W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz:

-wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających,

– palenia tytoniu i e-papierosów,

– handlu i akwizycji, a także zakaz naklejania i pozostawiania reklam i ulotek na terenie Klubu,

– wprowadzania i przechowywania zwierząt,

– wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych, wybuchowych i broni,

– prowadzenia działalności przez podmioty niezwiązane z Klubem, bez jego zgody, w szczególności treningów personalnych.

10. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu, obowiązujące instrukcje, jak również nie stosujące się do poleceń personelu Klubu, mogą zostać wyproszone z miejsca prowadzenia zajęć.

11. Członek Klubu nie powinien wnosić na teren Klubu albo pozostawiać bez nadzoru rzeczy wartościowe. Klub nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za utracone, uszkodzone, zniszczone mienie, pozostawione bez należytego dozoru właściciela.

12. Za wyrządzone przez Członek Klubu – z jego winy – szkody w mieniu oraz szkody osobowe wyłączną odpowiedzialność ponosi Członek Klubu, a w przypadku małoletnich Członków Klubu również ich przedstawiciele ustawowi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

13. W przypadku odnotowania lub zgłoszenia przez innych Członków Klubu zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych osób uczestniczących w zajęciach lub mogących zaszkodzić interesom Klubu (w szczególności z powodu zachowań społecznie nieakceptowanych), personel Klubu ma prawo wyprosić Członka Klubu z zajęć.

V. Polityka prywatności, dane osobowe

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) KRAV MAGA CENTER uprzejmie informuje, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest JS GROUP Jakub Skrzypczak, Łychów 5, 05-604, Łychów, NIP 7972069336, REGON 383139221.

2.. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

a. zrealizowanie podpisanego z Członek Klubu karnetu;

b. umożliwienie Członkowi Klubu korzystania z naszej oferty;

c. rozliczenie płatności Członka Klubu;

d. umożliwienie Członek Klubu rezerwacji miejsca na zajęcia;

3. Dane które przetwarzamy to:

a. w związku z Karnetami na podstawie karty ewidencyjnej: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, rozmiar koszulki;

b. w związku z wejściówką jednorazową: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

4. Do Twoich danych mogą mieć dostęp firmy, które pomagają nam zrealizować dla Ciebie naszą ofertę, a także firmy obsługujące nasze systemy informatyczne;

5. Podajesz dane dobrowolnie, jednak ważne jest, że odmowa ich podania spowoduje brak możliwości skorzystania z naszej oferty;

6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania;

7. Masz prawo do przenoszenia Swoich danych;

8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że   przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy;

9. Zobowiązuję się do całkowitego podporządkowania się zasadom bezpieczeństwa  na zajęciach, w szczególności wszystkim zaleceniom instruktorów w trakcie  zajęć.

10. Oświadczam, że biorę na siebie odpowiedzialność za ubezpieczenie się od następstw wypadków, które mogą wystąpić w czasie treningu oraz akceptuję ryzyko wystąpienia kontuzji, które mogą wystąpić w trakcie zajęć w KRAV MAGA CENTER.

11. Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i rekompensaty dla mnie i dla mojego dziecka, na publikację, pokazywanie i wykorzystanie w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu z zajęć zorganizowanych przez KRAV MAGA CENTER w dowolnym formacie, na dowolnym nośniku i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. Dane te będą wykorzystywane w celach reklamowych, promocyjnych, informacyjnych.

12. Wyrażam zgodę na przetrzymywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora: JS GROUP Jakub Skrzypczak, Łychów 5,  05-604, Łychów, NIP 7972069336, REGON 383139221.

13. W celach ewidencyjnych firmy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.) Dane będą przetwarzane w zbiorze danych osobowych o nazwie „Karty ewidencyjne – dane osobowe”. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, że mam prawo do wglądu do moich danych, poprawiania ich i usuwania. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.

VI. Postanowienia Końcowe

1. Klub zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione w Klubie oraz w/w stronach internetowych. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa Członka Klubu nabyte przez Członka Klubu przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

2. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

Kontakt do klubu :

e-mail: kontakt@kmcenter.pl

telefon: 793 160 400