Regulamin

Pobierz umowę:


 Umowa Członkowska Klubu Krav Maga Center

§1 Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem klubu sportowego Krav Maga Center jest Jakub Skrzypczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Smart Athelitc Solutions Spółka Z O. O. z siedzibą w Warszawie na Alei Jana Pawła II 42A/37B, 01-001 Warszawa, NIP: 5273014943 (dalej jako „Klub”/”Krav Maga Center”).
 2. Niniejsza Umowa Członkowska jest umową w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa  i obowiązki stron Umowy Członkowskiej, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie  Klubu.
 3. Stronami Umowy Członkowskiej są Klub Krav Maga Center oraz nabywca Karnetu okresowego zwany dalej “Studentem”.
 4. Umowa Członkowska jest zawierana na czas trwania Karnetu okresowego (zwanego dalej ,,Karnetem”) tj. od dnia zakupu przez 1, 3 albo 5 miesięcy w zależności od czasu trwania wybranego karnetu.
 5. W przypadku karnetu “Trening Próbny” umowa obejmuje 1 zajęcia grupowe.

§2 Członkostwo

 1. Użytkownikiem Klubu może być osoba spełniająca łącznie poniższe warunki:
 2. jest stroną umowy członkowskiej i opłaciła karnet;
 3. jest osobą pełnoletnią albo małoletnią (poniżej 18 roku życia) posiadającą pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego wraz z pełnymi danymi kontaktowymi przedstawiciela ustawowego;
 4. jest osobą niekaraną z tytułu art. 148-162 Kodeksu Karnego (Przestępstwo przeciwko życiu i     zdrowiu).
 5. Wstęp na zajęcia organizowane przez Klub możliwy jest tylko po wykupieniu Karnetu.
 6. Karnet ma charakter imienny i nie może być odstąpiony osobom trzecim. Próba wykorzystania Karnetu  przez inną osobę stanowi naruszenie Umowy Członkowskiej i może skutkować wykluczeniem z Klubu bez  prawa ubiegania się o zwrot opłaty za karnet.
 7. W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na podstawie  Wytycznych na czas trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo  Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Studenci zajęć organizowanych przez klub Krav Maga Center  oświadczają, że:
  1. według ich najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających uczestnictwo w  zajęciach:
  2. nie są zakażeni wirusem SARS-COV-2; 
  3. nie przebywali na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; 
  4. w przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia udziału w zajęciach organizowanym przez klub Krav Maga Center  wystąpiły objawy zakażenia COVID-19, zobowiązują się niezwłocznie poinformować o tym fakcie  właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także klub Krav Maga Center na adres mailowy: kontakt@kmcenter.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus;
  5. zobowiązują się do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego  funkcjonowania klubu Krav Maga Center w trackie epidemii COVID-19 obowiązującego w Krav Maga Center.

§3  Karnety

 1. Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalany przez kierownictwo Klubu i podawany do publicznej  wiadomości ustnie lub za pośrednictwem strony internetowej www.kmcenter.pl w zakładce “Grafik i Cennik”.
 2. Na żądanie Studenta, Klub wystawia faktury za usługi klubowe.
 3. Przy wyborze Karnetu i dokonywaniu rejestracji Student zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych – imię, nazwisko, daty urodzenia, adresu korespondencyjnego – dane te  są wymagane do zarejestrowania Klienta i bez ich podania Klient nie może korzystać z usług Klubu.
 4. Student wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia jego osoby (twarzy), które zostanie umieszczone w systemie  komputerowym Klubu i będzie służyło wyłącznie do weryfikowania jego tożsamości podczas wizyt  w Klubie.
 5. W przypadku braku zgody na zrobienie zdjęcia, o którym mowa w ust.4, Student zobowiązuje się do samodzielnego zrobienia zdjęcia oraz wstawienia go na swoim koncie w “Strefie Studenta” na stronie internetowej www.kmcenter.pl.
 6. Za uczestnictwo w zajęciach Student będzie uiszczać opłaty zgodnie z cennikiem przekazanym mu przed zawarciem umowy oraz dostępnym na stronie internetowej www.kmcenter.pl w formie cyklicznych i automatycznych płatności za pośrednictwem karty płatniczej podpiętej do konta w “Strefie Studenta”  i systemu płatności “Espago”.
 7. Zmiana cennika w trakcie trwania umowy nie wpływa na możliwość uczestnictwa w zajęciach, za które opłatę wcześniej uiszczono, a także w zajęciach w ramach wcześniej wykupionych karnetów.
 8. W przypadku niemożności pobrania należności z karty płatniczej Student zobowiązuje się niezwłocznie uiścić  brakującą część opłaty. Do momentu uiszczenia należnej różnicy Student nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach.
 9. Karnet ważny jest 1 miesiąc, 3 miesiące albo 5 miesięcy od daty zakupu. Niewykorzystane treningi kupione w danym karnecie nie przechodzą na następny miesiąc w przypadku trwania ważności karnetu oraz  w przypadku końca ważności karnetu.
 10. Student ma prawo zawiesić członkostwo na okres 1 miesiąca bez podania przyczyny. Prawo to dotyczy jedynie karnetów wykupionych na okres 5 miesięcy. W przypadku chęci zawieszenia członkostwa na okres dłuższy niż 1 miesiąc, Student może zawiesić członkostwo jedynie za uprzednią zgodą kierownictwa Klubu. W okresie zawieszenia członkostwa, obowiązek płacenia składki miesięcznej ustaje, a członkostwo wydłuża się o okres jego zawieszenia. Po zakończeniu okresu zawieszenia członkostwa, obowiązek płacenia zostaje wznowiony i trwa do momentu zakończenia przedłużonego członkostwa.
 11. Chęć zawieszenia członkostwa musi być każdorazowo zgłaszane pisemnie na adres mailowy: kontakt@kmcenter.pl, ustne informowanie o chęci zawieszenia nie będzie uwzględniane.

§ 4 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. W przypadku Karnetów na Trening Próbny, 1-miesięcznych oraz 3-miesięcznych umowa wygasa tylko na skutek zakończenia okresu na który została zawarta.
 2. W przypadku karnetów 5-miesięcznych Student może rozwiązać umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca rozliczeniowego.
 3. Wypowiedzenie będzie może być dokonane tylko w formie pisemnej i drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@kmcenter.pl.
 4. Klub może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  1. Student narusza Regulamin Klubu panujący na Zajęciach i nie dostosowuje się do porządkowych poleceń Prowadzącego Zajęcia;
  2. Student zachowuje się w sposób niebezpieczny wobec innych członków Klubu, celowo wyrządzając im krzywdę, lub w inny sposób zachowując się w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub prawa;
  3. Student zalega z zapłatą na Zajęcia przez okres dłuższy niż 14 dni.

5. W przypadku rozwiązania umowy ze strony Organizatora z przyczyn, o których mowa w pkt. 4, Studentowi nie przysługuje zwrot opłat za niewykorzystane zajęcia.

6. W przypadku zerwania umowy przedterminowo przez Studenta zobowiązuje się on do wniesienia opłaty za kolejne 3 miesiące trwania karnetu z góry.

§5 Prawa i obowiązki Studenta / korzystanie z zajęć Klubu

 1. Wszystkich Studentów obowiązuje strój i czyste obuwie sportowe. Obuwie sportowe należy zmienić w szatni przed wejściem do pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do wykonywanego rodzaju ćwiczeń.
 2. Przed przystąpieniem do zajęć organizowanych przez Klub należy zapoznać się z regulaminem oraz instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu pozostającego w dyspozycji Studentów. W razie jakichkolwiek wątpliwości w powyższym zakresie należy poprosić o pomoc Instruktora prowadzącego zajęcia.
 3. Pracownicy i Instruktorzy Klubu nie posiadają wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia, sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, Studenci powinni zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek zajęć, ewentualnie dla własnego bezpieczeństwa wykonać stosowne badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania określonych ćwiczeń.
 4. Student nie może uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Klub będąc w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby przebywające w Klubie. Bezwzględny zakaz uczestnictwa w zajęciach dotyczy również osób pozostających w stanie nietrzeźwości i/lub pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.
 5. Student biorący udział w zajęciach jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Instruktora prowadzącego zajęcia o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić zagrożenia dla jego życia i zdrowia.
 6. Student korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub jego personel w sposób zawiniony.
 7. Po zakończeniu zajęć Student zobowiązany jest uporządkować miejsce, w którym ćwiczył. Obowiązek zachowania porządku dotyczy również szatni, sanitariatów oraz innych powierzchni wykorzystywanych w związku z udziałem w zajęciach treningowych.
 8. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu, obowiązujące instrukcje, jak również nie stosujące się do poleceń personelu Klubu, mogą zostać wyproszone z miejsca prowadzenia zajęć.
 9. Student nie powinien wnosić na teren Klubu lub pozostawiać bez nadzoru rzeczy wartościowych. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utracone, uszkodzone lub zniszczone mienie Studenta.
 10. Za wyrządzone przez Studenta – z jego winy – szkody w mieniu oraz szkody osobowe wyłączną odpowiedzialność ponosi Student, a w przypadku małoletnich Studentów ich przedstawiciele ustawowi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 11. W przypadku odnotowania lub zgłoszenia przez innych Studentów zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych osób uczestniczących w zajęciach lub mogących zaszkodzić interesom Klubu (w szczególności z powodu zachowań społecznie nieakceptowanych), personel Klubu ma prawo wyprosić Studenta z zajęć.

 12. Każdy uczestnik treningów grup średnio zaawansowanych i zaawansowanych bierze dobrowolnie udział w ćwiczeniach z innym partnerem lub w sparingu.

 13. W przypadku braku kompletu ochraniaczy podczas treningu, ćwiczący przystępując do ćwiczeń z partnerem bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za powstałe kontuzje, urazy itp.

 14. Opieka i nadzór nad małoletnimi Studentami zajęć jest sprawowana przez Instruktorów w czasie trwania treningów.

 15. Opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczne dotarcie małoletnich Studentów na zajęcia treningowe oraz ich odbiór po zakończeniu treningu.

 16. Student zajęć personalnych może odwołać umówiony trening min. 72 godziny przed jego rozpoczęciem, informując o tym instruktora. Trening odwołany mniej niż 72 godziny przed jego rozpoczęciem, uznaje się za zrealizowany i jego równowartość nie zostaje zwracana.

§6 Polityka prywatności, dane osobowe

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) KRAV MAGA CENTER uprzejmie informuje, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SMART ATHLETIC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ALEJA JANA PAWŁA II 43A /37B, 01-001 Warszawa , NIP 5273014943 , REGON 52282424000000.
 2. Pana / Pani dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:
  1) zrealizowanie karnetu podpisanego przez Członka Klubu;
  2) umożliwienie Członkowi Klubu korzystania z naszej oferty;
  3) rozliczenie płatności Członka Klubu;
  4) umożliwienie Członkowi Klubu rezerwacji miejsca na zajęcia;
 3. Dane które przetwarzamy to:
  1) w związku z Karnetami na podstawie danych wprowadzonych w “Strefie Studenta” oraz karty ewidencyjnej: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, rozmiar koszulki;
  2) w związku z wejściówką jednorazową: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 4. Do Pana/Pani danych mogą mieć dostęp firmy, które pomagają nam zrealizować dla Ciebie naszą ofertę, a także firmy obsługujące nasze systemy informatyczne.
 5. Dane są podawane dobrowolnie, jednak ważne jest, że odmowa ich podania spowoduje brak możliwości skorzystania z naszej oferty.
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  d) przenoszenia danych;
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO .
 8. Akceptując niniejszy regulamin wyraża Pan/Pani zgodę, bez zobowiązań i rekompensaty, na publikację, pokazywanie i wykorzystanie w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu z zajęć zorganizowanych przez SMART ATHLETIC SOLUTIONS w dowolnym formacie, na dowolnym nośniku i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości. Dane te będą wykorzystywane w celach reklamowych, promocyjnych, informacyjnych.
 9. Wyrażam zgodę na przetrzymywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora: SMART ATHLETIC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ALEJA JANA PAWŁA II 43A /37B, 01-001 Warszawa , NIP 5273014943 , REGON 52282424000000.

§7 Postanowienia Końcowe

 1. Klub zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszej Umowie Członkowskiej. Zmienione warunki Umowy Członkowskiej zostaną udostępnione w Klubie oraz w/w stronach internetowych. Zmiana warunków Umowy Członkowskiej pozostanie bez wpływu na prawa Studenta nabyte przez Studenta przed wejściem w życie zmian Umowy Członkowskiej.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kontakt do Klubu :

e-mail: kontakt@kmcenter.pl

telefon: 793 160 400

Zapoznałam/em się

                                                                                                                        …………………………………………
(miejscowość/data/podpis)